Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. I like to read “Muc Tim” very much. It’s my magazine A. nice B. quick C. funny D. favourite

Choose the best answer.

I like to read “Muc Tim” very much. It’s my                          magazine

A. nice     

B. quick 

C. funny     

D. favourite

  1. nice     

  2. quick 

  3. funny     

  4. favourite

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D. favourite

Đáp án đúng: D. favourite

6

Câu hỏi tương tự

Change into Exclamatory sentence. They’re beautiful pictures.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG