Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. I ........................ his car to work while he was sleeping. A. drive B. drove C. driving D. driven

Choose the best answer.

    I ........................ his car to work while he was sleeping.
A. drive    

B. drove    

C. driving    

D. driven
 

  1. drive

  2. drove    

  3. driving    

  4. driven

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. drove

Đáp án đúng: B. drove    

2

Câu hỏi tương tự

Choose the right answer. (Were/ Was) .............. you born in 1997?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG