Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. I don’t work so hard ............ my father. A. so B. as C. than D. more

Choose the best answer.

    I don’t work so hard ............  my father.

A. so    

B. as    

C. than    

D. more

  1. so    

  2. as

  3. than    

  4. more

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. as

Đáp án đúng:B. as    

1

Câu hỏi tương tự

Their house is.................beautiful than mine A. as B. more C. much D. so

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG