Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. How much rice ................... you want? - Two kilos. A. to do B. do C. doing D. does

Choose the best answer.

How much rice ................... you want? - Two kilos.
A. to do    

B. do    

C. doing    

D. does
 

  1. to do    

  2. do    

  3. doing    

  4. does

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. do

Đáp án đúng: B. do    

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best option for each sentence. I’m ............ with the result. A. please B. pleasing C. pleasant D. pleased

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG