Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Hoa’s neighbor ........................ her and then ........................ it very well. A. helped/ fits B. helped/ fit C. help/ fitted D. helped/ fitted

Choose the best answer.

    Hoa’s neighbor ........................ her and then ........................ it very well.
 A. helped/ fits    

B. helped/ fit    

C. help/ fitted    

D. helped/ fitted
 

  1. helped/ fits    

  2. helped/ fit    

  3. help/ fitted    

  4. helped/ fitted

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. helped/ fitted

Đáp án đúng: D. helped/ fitted
 

8

Câu hỏi tương tự

. Choose the best answer. Mind about what I just ........................ now. A. said B. say C. did say D. didn’t say

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG