Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Hoa doesn’t have ................... friends in Ha Noi. A. much B. lots C. a lot D. any

Choose the best answer.
Hoa doesn’t have ................... friends in Ha Noi.
A. much    

B. lots    

C. a lot    

D. any
 

  1. much    

  2. lots    

  3. a lot 

  4. any

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. any

Đáp án đúng:D. any
 

5

Câu hỏi tương tự

Give the correct words. September is the................. month of the year.................. NINE

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG