Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. His mother is a doctor. She works in a ...................... . A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema

Choose the best answer.

His mother is a doctor. She works in a ...................... .     
 A. hospital    

B. post office    

C. restaurant    

D. cinema
 

  1. hospital    

  2. post office    

  3. restaurant    

  4. cinema

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. hospital

Đáp án đúng:  A. hospital  

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Do you want ...................... photos for you ? A. I take B. me take C. me taking D. me to take

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG