Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. He often .................. his kite when he’s not busy. A. does B. plays C. goes D. flies

Choose the best answer.

He often .................. his kite when he’s not busy.
  A. does    

B. plays    

C. goes    

D. flies
 

  1. does    

  2. plays    

  3. goes    

  4. flies

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. flies

Đáp án đúng: D. flies

1

Câu hỏi tương tự

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. city B. fine C. kind D. like

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG