Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. He is very ...........in my story.

Choose the best answer.
He is very ...........in my story.
 

  1. to interest

  2. interesting

  3. interested

  4. interests

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.interested

C. interested

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Do you think the film is .............?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG