Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. He ................... a house in Manchester. A. have B. has C. to have D. having

Choose the best answer.

He ................... a house in Manchester.
  A. have    

B. has    

C. to have    

D. having
 

  1. have    

  2. has    

  3. to have

  4. having

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. has

Đáp án đúng: B. has    

1

Câu hỏi tương tự

Which option is not the use of “will + V(base form)”?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG