Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Going by train isn’t ...........convenient as going by car. A. so B. as C. more D. A & B are correct.

Choose the best answer.

Going by train isn’t ...........convenient as going by car.
A. so    

B. as    

C. more    

D. A & B are correct.
 

  1. so    

  2. as    

  3. more    

  4. A & B are correct.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. A & B are correct.

Đáp án đúng: D. A & B are correct.

2

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is it? (Source: wikipedia.org)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG