Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Do you want ...................... photos for you ? A. I take B. me take C. me taking D. me to take

Choose the best answer.

Do you want ...................... photos for you ?
A. I take    

B. me take    

C. me taking    

D. me to take
 

 

  1. I take    

  2. me take    

  3. me taking    

  4. me to take
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. me to take

Đáp án đúng: D. me to take

5

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the words in comparative. The Nile River is the ..................... (long) river in the world.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG