Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Did you ever ........................ of such a thing? A. hear B. hears C. heard D. heart

Choose the best answer.

Did you ever ........................ of such a thing?
 A. hear    

B. hears    

C. heard  

 D. heart
 

  1. hear    

  2. hears    

  3. heard  

  4. heart

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. hear

Đáp án đúng:  A. hear    

2

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. cut ->............

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG