Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Diana is in the art club. She likes to paint pictures, and everyone enjoys them. She is very . A. shy B. kind C. funny D. creative

Choose the best answer.

Diana is in the art club. She likes to paint pictures, and everyone enjoys them. She is very                         .     

A. shy                         

B. kind                       

C. funny                     

D. creative

  1. shy                         

  2. kind                       

  3. funny                     

  4. creative

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D. creative

Đáp án đúng: D. creative

4

Câu hỏi tương tự

Choose the right words to fill the blanks. How is it from the hospital to the bus stop? (far/ long/ high/ much)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG