Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Close the door.............; it's cold in here. A. 0 B. up C. to D. have

Choose the best answer.

Close the door.............; it's cold in here.

A. 0

B. up

C. to

D. have

  1. 0

  2. up

  3. to

  4. have

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. 0

Đáp án đúng: A. 0

2

Câu hỏi tương tự

Translate these sentences into English. Không có cuốn sách nào trên bàn giấy của tôi.

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG