Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Apples are usually................ oranges. A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than

Choose the best answer.

Apples are usually ................ oranges.
A. cheap than    

B. more cheap    

C. the cheapest    

D. cheaper than
 

  1. cheap than    

  2. more cheap

  3. the cheapest  

  4. cheaper than

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. cheaper than

Đáp án đúng: D. cheaper than

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. My salary is.............his salary. A. high B. more high C. higher than D. more higher than

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG