Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. a clock in your room? A. Are there B. Is there C. Have there D. Has there

Choose the best answer.

                         a clock in your room?

A. Are there

B. Is there

C. Have there

D. Has there

  1. Are there

  2. Is there

  3. Have there

  4. Has there

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. Is there

Đáp án đúng: B. Is there

1

Câu hỏi tương tự

Add “is, are, a, an, any” to make questions and answer them: there/ children? (Yes)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG