Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Book sales of book stores………………..since the emergence of e-books.

Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

Book sales of book stores………………..since the emergence of e-books.

  1. declined

  2. has declined

  3. have declined

  4. are declining

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dùng hiện tại hoàn thành để chỉ sự việc kéo dài từ thời điểm cụ thể trong quá khứ đến hiên tại. Công thức: has/ have + V 3/ed “Doanh số bán sách của các nhà sách đã và đang giảm kể từ khi xuất hiện sách điện tử.”

Dùng hiện tại hoàn thành để chỉ sự việc kéo dài từ thời điểm cụ thể trong quá khứ đến hiên tại.

Công thức: has/ have + V3/ed

“Doanh số bán sách của các nhà sách đã và đang giảm kể từ khi xuất hiện sách điện tử.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Smartphones ………………many students both negatively and positively.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG