Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentence: The child (lie)__________ to the teacher about his reasons for being late.

Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentence:

The child (lie)__________ to the teacher about his reasons for being late.

  1. lay

  2. laid

  3. lied

  4. lie

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đứa trẻ nói dối giáo viên về lý do đi trễ của cậu bé. Thuộc nhóm động từ thay đổi nguyên âm: lie => lied (nói dối) lie => lay (nằm) lay => laid (đặt, để)

Đứa trẻ nói dối giáo viên về lý do đi trễ của cậu bé.

Thuộc nhóm động từ thay đổi nguyên âm:

lie => lied (nói dối)

lie => lay (nằm)

lay => laid (đặt, để)

1

Câu hỏi tương tự

Put the verbs into the correct form, past progressive or past simple. It ..........(be) cold when we............ (leave) the house that day, and a light snow..............(fall).

35

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG