Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). There are some dirty dishes the floor. A. on B. with C. in D. for

Choose the best answer (A, B, C or D).

There are some dirty dishes          the floor.
  A. on    

B. with    

C. in    

D. for
 

  1. on    

  2. with    

  3. in    

  4. for

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. on

Đáp án đúng:  A. on    

2

Câu hỏi tương tự

Find which word does not belong to each group. A. sofa B. dishwasher C. cupboard D. sink

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG