Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). The house will have a super mart TV to ........... the e-mails. A. send and post B. send and receive C. get and take D. receive and get

Choose the best answer (A, B, C or D).

The house will have a super mart TV to ........... the e-mails.
A. send and post    

B. send and receive

C. get and take 

D. receive and get
   
    

 

  1. send and post    

  2. send and receive

  3. get and take 

  4. receive and get

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. send and receive

Đáp án đúng: B. send and receive

1

Câu hỏi tương tự

Translate into English. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

312

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG