Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). Mary has.......hair and big ................. eyes. A. blonde, small B. a black, blue C. blonde, blue D. black, long

Choose the best answer (A, B, C or D).

Mary has.......hair and big ................. eyes.
A. blonde, small    

B. a black, blue    

C. blonde, blue    

D. black, long 
 

  1. blonde, small  

  2. a black, blue 

  3. blonde, blue

  4. black, long 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. blonde, blue

Đáp án đúng: C. blonde, blue    

7

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C or D). Listen! Someone .............. at the door. A. knock B. knocks C. is knocking D. are knocking

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG