Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). Last summer, I ................ fishing with my uncle in the afternoon. A. go B. went C. goes D. going

Choose the best answer (A, B, C or D).

Last summer, I ................  fishing with my uncle in the afternoon.
A. go    

B. went    

C. goes    

D. going
 

  1. go    

  2. went    

  3. goes    

  4. going

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. went

Đáp án đúng: B. went  

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the present perfect. My father (just wash) .............. his car.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG