Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). Last summer, I ................ fishing with my uncle in the afternoon. A. go B. went C. goes D. going

Choose the best answer (A, B, C or D).

Last summer, I ................  fishing with my uncle in the afternoon.
A. go    

B. went    

C. goes    

D. going
 

  1. go    

  2. went    

  3. goes    

  4. going

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. went

Đáp án đúng: B. went  

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. My brother hasn’t seen his best friend for nearly five years. -> It’s ............

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG