Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). It’s ...........to go home. It’s so late. A. now B. sure C. time D. like

Choose the best answer (A, B, C or D).

    It’s ...........to go home. It’s so late.
A. now   

B. sure    

C. time    

D. like
 

  1. now   

  2. sure    

  3. time    

  4. like

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. time

Đáp án đúng: C. time    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C or D). The summer camp is for students .............. between 10 and 15. A. age B. aged C. aging D. ages

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG