Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer (A, B, C or D). Are there any good programs .................teenagers on TV tonight? A. to B. for C. of D. with

Choose the best answer (A, B, C or D).

Are there any good programs .................teenagers on TV tonight?
  A. to    

B. for    

C. of    

D. with
 

  1. to    

  2. for    

  3. of    

  4. with

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. for

Đáp án đúng: B. for    

1

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with and, so, but or because. We were late .............there was an accident.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG