Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

  1. said

  2. sip

  3. bus

  4. please

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. s a id phát âm là /z/ còn lại là /s/ A. said /sed/: nói B. sip /sip/: nhấm nháp (rượu). C. bus /bʌs/: xe buýt D. please /pli:z/: làm vui lòng

Đáp án đúng: A. said

phát âm là /z/ còn lại là /s/

A.    said /sed/: nói

B.    sip /sip/: nhấm nháp (rượu).

C.    bus /bʌs/: xe buýt

D.    please /pli:z/: làm vui lòng
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best options How ma n y c ou n tri e s took pa r t in the f irst W orld Cu p ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG