Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:


 

  1. music    

  2. busy

  3. noisy

  4. western

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D. we s te r n phát âm là /s/ còn lại là /k/ A. cup /kʌp/: chén, cúp B. because /bi'kɔz/: bởi vì C. necessary /'nesəseri/: cần thiết D. car /kɑ:/: ô tô

Đáp án đúng: D. western

phát âm là /s/ còn lại là /k/

A.    cup /kʌp/: chén, cúp

B.    because /bi'kɔz/: bởi vì

C.    necessary /'nesəseri/: cần thiết

D.    car /kɑ:/: ô tô
 

1

Câu hỏi tương tự

Underline the best answer. 1. I'm not going to open the window. If I open /opened the window, it will / would be too noisy. 2. If I have / had time, I'll / I'd walk to work, but it's just not po...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG