Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose and circle the correct answers.(Chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) What ______ you see at the zoo last week? a. do b. did c. are

Choose and circle the correct answers. (Chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng )

What ______ you see at the zoo last week?
a. do
b. did
c. are

  1. do

  2. did

  3. are

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B

Đáp án đúng là B

8

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer. Where did you go on holiday? A. My classmate went to school late. B. I went to Ho Chi Minh City.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG