Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a 1 ​ < a 2 ​ < a 3 ​ v a ˋ b 1 ​ < b 2 ​ < b 3 ​ CMR a 1 ​ b 2 ​ + a 2 ​ b 3 ​ + a 3 ​ b 1 ​ b 1 ​ + a 2 ​ b 2 ​ + a 3 ​ b 3 ​

Cho 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

10

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác . Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng? bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG