Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ f ( x ) d x = 4 x 3 + 2 x + C 0 ​ . T ı ˊ nh I = ∫ x f ( x 2 ) d x

Cho 

R. Roboteacher44

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ x f ( x 2 ) d x = 2 1 ​ ∫ f ( x 2 ) d x 2 = 2 1 ​ [ 4 ( x 2 ) 3 + 2 ( x 2 ) ] + C 0 ​ = 2 x 6 + x 2 + C 0 ​

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng ∫ 2 3 ​ + 3 m ux ln x d x = m ln 3 + n ln 2 + p , trong đó m,n,p∈Q. Khi đó số m là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG