Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a , b , c  = 0 a + b + c = α + β + γ = a α ​ + b β ​ + c γ ​ = 0 CMR α a 2 + β b 2 + γ c 2 = 0

Cho 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với 4 số a, b, c, d tùy ý ta có: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ≥ ab + a c + a d

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG