Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ − 1 2 ​ f ( x ) d x = 2 v a ˋ ∫ − 1 2 ​ g ( x ) d x = − 1 T ı ˊ nh I = ∫ − 1 2 ​ ( x + 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ) d x

Cho 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. I = 2 17 ​ Ta có:

ĐÁP ÁN C.  

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG