Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 1 ≤ m < n ; m , n ∈ N CMR : 2 2 n = 1 , 2 2 m + 1 = 1

Cho 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng (a,b) = (5a+3b, 13a +8b)

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG