Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a 2 + b 2 + c 2 = 3 ​ . Chứng minh: S = a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + 2 3 ​ ( a + b + c ) ≥ 2 15 ​ ( ∗ )

Cho. Chứng minh:  

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bước 1: 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ≥ ( a + b + c ) 2 hay 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ​ ≥ a + b + c Bước 2: a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ≥ 3 3 a 1 ​ . b 1 ​ . c 1 ​ ​ = 3 abc ​ 3 ​ ≥ a + b + c 9 ​ ≥ ≥ 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ​ 9 ​ = 3 Bước 3: ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a + b + c ) 2 = ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a 2 + b 2 + c 2 + 2 ab + 2 bc + 2 ca ) = ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( 3 + 2 ab + 2 bc + 2 ca ) = 3 ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) + 4 ( a + b + c ) + 2 ( a bc ​ + b ca ​ + c ab ​ ) = 3 ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) + 4 ( a + b + c ) + ( a bc ​ + b ca ​ ) + ( b ca ​ + c ab ​ ) + ( c ab ​ + a bc ​ ) ≥ 3 ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) + 4 ( a + b + c ) + 2 a bc ​ . b ca ​ ​ + 2 b ca ​ . c ab ​ ​ + 2 c ab ​ . a bc ​ ​ = 3 [ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) + ( a + b + c ) + ( a + b + c ) ] ≥ ≥ 9 3 ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a + b + c ) 2 ​ ( ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a + b + c ) 2 ) ≥ 9 3 ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a + b + c ) 2 ⇒ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a + b + c ) 2 ≥ 27 Bước 4: S = 4 1 ​ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) + + 4 3 ​ [ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) + ( a + b + c ) + ( a + b + c ) ] ≥ ≥ 4 1 ​ . 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ​ 9 ​ + 4 3 ​ . 3 ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ) ( a + b + c ) 2 ​ ≥ ≥ 4 1 ​ .3 + 4 3 ​ .3 3 27 ​ = 2 15 ​

Bước 1:  hay 

Bước 2: 

Bước 3:

Bước 4:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: ( a 5 − a 2 + 3 ) ( b 5 − b 2 + 3 ) ( c 5 − c 2 + 3 ) ≥ ( a + b + c ) 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG