Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho y = x 3 - mx 2 - x + m. Để đồ thị cắt Ox tại A, B, C mà tổng các hoành độ A, B, Cbằng 5 thì m bằng ...

Cho y = x3 - mx - x + m. Để đồ thị cắt Ox tại A, B, C mà tổng các hoành độ A, B, C bằng 5 thì m bằng ...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x 3 - 3x 2 + m 2 x + m Khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số ứng với m = 0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG