Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho y = x 3 - 3x 2 + 5x - 1có đồ thị (C), phương trình tiếp tuyến tại 3 điềm có hoành độ x= 1 là:

 Cho y = 1 thirdx3 - 3x2 + 5x - 1  có đồ thị (C), phương trình tiếp tuyến tại 3 điềm có hoành độ x = 1 là:
 

  1. y = 3x - 2

  2. y = 3x + 6

  3. y = 3x + 4 over 3

  4. Đáp án khác

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: f m ​ ( x ) = 4 x 2 − 4 mx + m 2 − 2 m . Xét trên miền − 2 ≤ x ≤ 0 . Tìm m để − 2 ≤ x ≤ 0 min ​ f m ​ ( x ) = 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG