Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho y = , Nghiệm của bất phương trình y.y' < 2x 2 -1 là:

Cho y = square root of x squared minus 1 end root, Nghiệm của bất phương trình y.y' < 2x2 -1 là:

  1. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  2. open parentheses negative 1 semicolon minus 1 half close parentheses

  3. open parentheses negative 1 semicolon 1 close parentheses

  4. open parentheses negative 1 half semicolon 1 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bpt sau a, b, x 2 − 3 x − 4 lo g 2 ​ ( x + 1 ) 2 − lo g 3 ​ ( x + 1 ) 3 ​ &gt; 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG