Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho y = (C) . số đường tiệmcậncủa đồ thi (C) là:...

Cho y = fraction numerator x minus 2 over denominator 6 minus 3 x end fraction (C) . số đường tiệm cận của đồ thi (C) là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x − 1 x 2 + 4 m x + 5 m 2 − 9 ​ có cựcđại, cực tiểu trái dấu vớinhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG