Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho xy + zt = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F ( x , y , z , t ) = 9 ( x 2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 t 2 + t 2 x 2 ) + 6 xy ( y 2 + t 2 ) − − 6 yt ( x 2 + z 2 ) − 4 xyzt

Cho xy + zt = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

F ( x , y , z , t ) = ( 3 yz + xy − zt − 3 xt ) 2 + 8 ( xy + zt ) 2 ≥ 8 Với x = y = 1, z = 0 và t = 3 1 ​ thì Min F(x, y, z, t) = 8

Với x = y = 1, z = 0 và t =  thì Min F(x, y, z, t) = 8

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 1 ​ . Tìm giá trị lớn nhất củabiểu thức: S = b ​ a a ​ ​ + c ​ b b ​ ​ + a ​ c c ​ ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG