Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 6 – 1 = (x + A)(x + B)(x 4 + x 2 + C), biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng

Cho x6 – 1 = (x + A)(x + B)(x4 + x2 + C), biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. -1 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x 6 – 1 = (x 2 ) 3 – 1 = (x 2 – 1)(x 4 + x 2 + 1) = (x – 1)(x + 1)(x 4 + x 2 + 1) ⇒ A = -1; B = C = 1 Suy ra A + B + C = -1 + 1 + 1 = 1 Đáp án cần chọn là: B

Ta có x6 – 1 = (x2)3 – 1 = (x2 – 1)(x4 + x2 + 1)

                   = (x – 1)(x + 1)(x4 + x2 + 1)

⇒ A = -1; B = C = 1

Suy ra A + B + C = -1 + 1 + 1 = 1

Đáp án cần chọn là: B

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 9 x 2 ( x + 2 ) − y 2 ( x + 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG