Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 6 – 1 = (x + A)(x + B)(x 4 + x 2 + C), biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng A. 0 B. 1 C. 2 D. -1

Cho x6 – 1 = (x + A)(x + B)(x4 + x2 + C), biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng

A. 0            

B. 1            

C. 2            

D. -1

  1. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 6 – 1 = (x 2 ) 3 – 1 = (x 2 – 1)(x 4 + x 2 + 1) = (x – 1)(x + 1)(x 4 + x 2 + 1) ⇒ A = -1; B = C = 1 Suy ra A + B + C = -1 + 1 + 1 = 1 Đáp án cần chọn là: B. 1

Lời giải

Ta có x6 – 1 = (x2)3 – 1 = (x2 – 1)(x4 + x2 + 1)

                   = (x – 1)(x + 1)(x4 + x2 + 1)

⇒ A = -1; B = C = 1

Suy ra A + B + C = -1 + 1 + 1 = 1

Đáp án cần chọn là: B. 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số x, y, z đôi một khác nhau và thỏa mãn điều kiện: x + y + z = 0 .Tính giá trị của biểu thức: P = 2 x y 2 + 2 y z 2 + 2 z x 2 + 3 x yz 2018 ( x − y ) ( y − z ) ( z − x ) ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG