Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (x 2 + y 2 – 17) 2 – 4(xy – 4) 2 = (x + y + 5)(x – y + 3)(x + y + m)(x – y + n). Khi đó giá trị của m.n là A. -8 B. 5 C. -15 D. 15

 Cho (x2 + y2 – 17)2 – 4(xy – 4)2 = (x + y + 5)(x – y + 3)(x + y + m)(x – y + n). Khi đó giá trị của m.n là

A. -8          

B. 5            

C. -15         

D. 15

  1. - 8

  2. - 15 

  3. 15 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (x 2 + y 2 – 17) 2 – 4(xy – 4) 2 = (x 2 + y 2 – 17) 2 – [2(xy – 4)] 2 = (x 2 + y 2 – 17 + 2xy – 8)(x 2 + y 2 – 17 – 2xy + 8) = (x 2 + y 2 + 2xy – 25)(x 2 + y 2 – 2xy – 9) = [(x + y) 2 – 5 2 ][(x – y) 2 – 3 2 ] = (x + y + 5)(x + y – 5)(x – y + 3)(x – y – 3) Suy ra m = -5; n = -3 ⇒ m.n = (-5).(-3) = 15 Đáp án cần chọn là: D. 15

Lời giải

Ta có

(x2 + y2 – 17)2 – 4(xy – 4)2 = (x2 + y2 – 17)2 – [2(xy – 4)]2

= (x2 + y2 – 17 + 2xy – 8)(x2 + y2 – 17 – 2xy + 8)

= (x2 + y2 + 2xy – 25)(x2 + y2 – 2xy – 9)

= [(x + y)2 – 52][(x – y)2 – 32]

= (x + y + 5)(x + y – 5)(x – y + 3)(x – y – 3)

Suy ra m = -5; n = -3 ⇒ m.n = (-5).(-3) = 15

Đáp án cần chọn là: D. 15

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P = ( x x + 1 ​ + x 2 − x 2 + x − x 2 ​ ) : ( x − 1 1 ​ − x 3 − 1 x 2 ​ ) Rút gọn P

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG