Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 2 – 4y 2 – 2x – 4y = (x + 2y)(x – 2y + m) với m Є R. Chọn câu đúng A. m < 0 B. 1 < m < 3 C. 2 < m < 4 D. m > 4

Cho x2 – 4y2 – 2x – 4y = (x + 2y)(x – 2y + m) với m Є R. Chọn câu đúng

A. m < 0     

B. 1 < m < 3

C. 2 < m < 4

D. m > 4

  1. m < 0     

  2. 1 < m < 3

  3.  2 < m < 4

  4. m > 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 2 – 4y 2 – 2x – 4y = (x 2 – 4y 2 ) – (2x + 4y) = (x – 2y)(x + 2y) – 2(x + 2y) = (x + 2y)(x – 2y – 2) Suy ra m = -2 Đáp án cần chọn là: A. m &lt; 0

Lời giải

Ta có x2 – 4y2 – 2x – 4y

= (x2 – 4y2) – (2x + 4y)

= (x – 2y)(x + 2y) – 2(x + 2y)

= (x + 2y)(x – 2y – 2)

Suy ra m = -2

Đáp án cần chọn là: A. m < 0     

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG