Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (x 2 – 4x) 2 + 8(x 2 – 4x) + 15 = (x 2 – 4x + 5)(x – 1)(x + …). Điền vào dấu … số hạng thích hợp A. -3 B. 3 C. 1 D. -1

Cho (x2 – 4x)2 + 8(x2 – 4x) + 15 = (x2 – 4x + 5)(x – 1)(x + …). Điền vào dấu … số hạng thích hợp

A. -3          

B. 3            

C. 1            

D. -1

  1. - 3

  2. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đặt t = x 2 – 4x ta được t 2 + 8t + 15 = t 2 + 3t + 5t + 15 = t(t + 3) + 5(t + 3) = (t + 5)(t + 3) = (x 2 – 4x + 5)(x 2 – 4x + 3) = (x 2 – 4x + 5)(x 2 – 3x – x + 3) = (x 2 – 4x + 5)(x(x – 3) – (x – 3)) = (x 2 – 4x + 5)(x – 1)(x – 3) Vậy số cần điền là -3 Đáp án cần chọn là: A . - 3

Lời giải

Đặt t = x2 – 4x ta được

t2 + 8t + 15 = t2 + 3t + 5t + 15 = t(t + 3) + 5(t + 3) = (t + 5)(t + 3)

= (x2 – 4x + 5)(x2 – 4x + 3) = (x2 – 4x + 5)(x2 – 3x – x + 3)

= (x2 – 4x + 5)(x(x – 3) – (x – 3))

= (x2 – 4x + 5)(x – 1)(x – 3)

Vậy số cần điền là -3

Đáp án cần chọn là: A . - 3

5

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG