Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 1 + x 2 + x 3 + ... + x 2011 = 0 và x 1 + x 2 = x 3 + x 4 = ... = x 2009 + x 2010 = 2. Tính x 2011

Cho x1 + x2 + x3 + ... + x2011 = 0 và

x1 + x2 = x3 + x4 = ... = x2009 + x2010 = 2. Tính x2011 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( x 1 + x 2 ) + ( x 3 + x 4 ) + ... + ( x 2009 + x 2010 ) = 2 + 2 + ... + 2 ( 1005 số hạng) ⇒ x 1 + x 2 + x 3 + ... + x 2009 + x 2010 = 2010 Mà x 1 + x 2 + x 3 + ... + x 2011 = 0 Nên 2010 + x 2011 = 0. Vậy x 2011 = -2010

Ta có: ( x1 + x2) + ( x3 + x4) + ... + ( x2009 + x2010)

= 2 + 2 + ... + 2 ( 1005 số hạng)

⇒ x1 + x2 + x3 + ... + x2009 + x2010 = 2010

Mà x1 + x2 + x3 + ... + x2011 = 0

Nên 2010 + x2011 = 0. Vậy x2011 = -2010 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x ∈ Z, biết : a) x + 9 = -7 b) x – 4 = -8 c) | x | - 2 = 5 d) |x – 2| = 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG