Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 1 và x 2 là hai giá trị thỏa mãn x(5 – 10x) – 3(10x – 5) = 0. Khi đo x 1 + x 2 bằng: A. B. - 3 C. D.

Cho x1 và x2 là hai giá trị thỏa mãn x(5 – 10x) – 3(10x – 5) = 0. Khi đo x1 + x2 bằng:

A. 1 half

B. - 3

C. fraction numerator negative 5 over denominator 2 end fraction

D. fraction numerator negative 7 over denominator 2 end fraction

 

  1. 1 half 

  2. - 3

  3. fraction numerator negative 5 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator negative 7 over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: C.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. fraction numerator negative 5 over denominator 2 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5 x − 10 y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG