Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 0 là giá trị lớn nhất thỏa mãn 25x 4 – x 2 = 0. Chọn câu đúng. A. x 0 < 1 B. x 0 = 0 C. x 0 > 3 D. 1 < x 0 < 2

Cho x0 là giá trị lớn nhất thỏa mãn 25x4 – x2 = 0. Chọn câu đúng.

A. x0 < 1     

B. x0 = 0     

C. x0 > 3     

D. 1 < x0 < 2

  1. x0 < 1     

  2.  x0 = 0     

  3. x0 > 3     

  4. 1 < x0 < 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: A. x 0 &lt; 1

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. x0 < 1     

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính ( − 10 x 3 y 3 ) : 20 x 2 y bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG