Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z ∈ [ 2 1 ​ ; 1 ] Tim GTLN và GTNN của biểu thức P = 1 + z x + y ​ + 1 + x y + z ​ + 1 + y z + x ​ (Tap chi "Toàn học&Tuổi trẻ" năm 2006)

Cho x, y, z Tim GTLN và GTNN của biểu thức

(Tap chi "Toàn học&Tuổi trẻ" năm 2006)
 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dox, y, z ∈ [ 2 1 ​ ; 1 ] ⇒ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y ≥ 1 y + z ≥ 1 z + x ≥ 1 ​ ⇒ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y + z ≥ 1 + z x + y + z ≥ 1 + y x + y + z ≥ 1 + x ​ ⇒ P ≥ x + y + z x + y ​ + x + y + z y + z ​ + x + y + z z + x ​ = 2 Dấu "=" ⇔ x=y=z= 2 1 ​ . Vậy MinP=2 . Dox, y, z ∈ [ 2 1 ​ ; 1 ] ⇒ P = 1 + z x + y ​ + 1 + x y + z ​ + 1 + y z + x ​ = 1 + z x ​ + 1 + z y ​ + 1 + x y ​ + 1 + x z ​ + 1 + y z ​ + 1 + y x ​ ≤ ( x + z x ​ + z + x z ​ ) + ( y + z y ​ + z + z ​ ) + ( y + x y ​ + x + x ​ ) = 3 Dấu "=" ⇔ x=y=z=1. Vậy: MaxP=3.

Do x, y, z 

Dấu "=" x=y=z=. Vậy MinP=2

. Do x, y, z 

Dấu "=" x=y=z=1. Vậy: MaxP=3. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Bài 9. Giải các bất phương trình sau:g) |x 2 −2x−3|−2>|2x−1|

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG