Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

cho x, y, z là các số thực không âm và thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

cho x, y, z là các số thực không âm và thỏa mãn x plus y plus z equals 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M equals open square brackets x open parentheses y plus z close parentheses plus x plus y close square brackets open square brackets open parentheses x squared plus 1 close parentheses open parentheses y squared plus 1 close parentheses plus x squared z open parentheses z plus 2 close parentheses close square brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG