Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: x+y+1=z . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn : x+y+1=z. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  P equals fraction numerator x cubed over denominator x plus y z end fraction plus fraction numerator y cubed over denominator y plus z x end fraction plus fraction numerator z cubed over denominator z plus x y end fraction plus fraction numerator 14 over denominator open parentheses z plus 1 close parentheses square root of open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses y plus 1 close parentheses end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG